คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายทองถิ่น ยืนยง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตตินันท์ ซาเสน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสงคราม โพธิ์ไทรย์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิม พรหมเสนา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภวิชญ์ ใจตรง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายพรอนันต์ ศุภโชคธนเศรษฐ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางอุไรวรรณ ไชยช่วย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายสวาสดิ์ สมประสงค์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ