กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุนันทา ใจตรง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจุฑามาศ ไทยานนท์
ครู คศ.1