กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวเมรี ทุยบึงฉิม
ครู คศ.3

นายพรสิทธิ์ ราชริวงษ์
ครู คศ.3

นางเพชรอุมา ราชริวงษ์
ครู คศ.3