กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวประภาวรินทร์ สุวรรณศรี
ครู คศ.3