กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวประภาวรินทร์ สุวรรณศรี
ครู คศ.3