กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอุไรวรรณ ไชยช่วย
ครู คศ.3

นางปริญญา สลางสิงห์
ครู คศ.3

นายคฑาวุธ เสียงล้ำ
ครู คศ.3

นางเพชรอุมา ราชริวงษ์
ครู คศ.3