กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอุไรวรรณ ไชยช่วย
ครู คศ.3

นางปริญญา สลางสิงห์
ครู คศ.3

นายคฑาวุธ เสียงล้ำ
ครู คศ.3

นายประสิทธิ์ กุลชาติ
ครู คศ.3

ว่าที่ ร.ต.สุทธิพล ห้วยทราย
ครู คศ.2