กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวเบญจพร พิกุลศรี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางฉวีวรรณ คำผาสุข
ครู คศ.3