คณะผู้บริหาร

นายสวาสดิ์ สมประสงค์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา