วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
     ผู้เรียนมีคุณภาพ  คุณธรรม  จริยธรรม  นำความรู้สู่ชุมชน

ปรัชญาโรงเรียน 
     นตฺถิ   ธญฺญา  สมํ  ธนํ
     ไม่มีทรัพย์ใดเสมอด้วยปัญญา