ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
           โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2528 ในนามโรงเรียนสาขาของโรงเรียนมุกดาหาร โดยอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร จัดทำการเรียนการสอน โดยคณะครู-อาจารย์จากโรงเรียนมุกดาหาร

            เปิดสอน 1 แผนการเรียนรับนักเรียนได้ 60 คน ในปี 2530 ได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นโรงเรียนเปิดใหม่ชื่อ โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา  สังกัดกรมสามัญศึกษา ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2530 และได้ย้ายจากโรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทรมาทำการเรียนการสอน ณ ที่ตั้งปัจจุบันในวันที่ 29 ธันวาคม 2530