แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/11/2016
ปรับปรุง 12/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 26269
Page Views 30580
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
    1. จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา  สามารถนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้แและเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
   2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักตนเอง มีทัศนคติและกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ นำความรู้สู่ชุมชน
   3.สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม นำเทคโนโลยีและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมอาเซียนได้